Notice Of Nondiscrimination And Accessibility Requirements

Discrimination is Against the Law

Medical Eye Services, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, disability, or sex. Medical Eye Services, Inc. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, ancestry, religion, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, disability, or sex.

Medical Eye Services, Inc.:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact our Benefit Resolutions Department.

If you believe that Medical Eye Services, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Medical Eye Services, Inc.
Benefit Resolutions Department
PO Box 25209
Santa Ana, CA 92799-5209
Telephone: (800) 877 6372
TTY: (877) 735 2929
Fax: (714) 619 4668
Email: BenefitResolutions@mesvision.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Benefit Resolutions Department is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
(800) 368-1019, (800) 537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Notice of Availability of Language Assistance Services

English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929).

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929).

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929)。

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929).

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929).

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929) 번으로 전화해 주십시오.

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (800) 877 6372 (TTY (հեռատիպ)՝(877) 735 2929):

Farsi
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929) تماس بگیرید.

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (800) 877 6372 (телетайп: (877) 735 2929).

Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929)まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-008-778-2736 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-778-537-9292).

Panjabi
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929)។

Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929).

Hindi
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929) पर कॉल करें।

Thai
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (800) 877 6372 (TTY: (877) 735 2929)